Komunikat w sprawie pracy szkoły od dnia 12 kwietnia 2021

Dyrektor Szkoły informuje:

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( skierowane do publikacji w DzU nr 651) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłużam naukę zdalną dla uczniów wszystkich klas i przedmiotów na okres od 12 kwietnia 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r., za wyjątkiem uczniów wymienionych w §2. 

 § 2

Od dnia 13 kwietnia 2021 umożliwiam konsultacje z instrumentu głównego i śpiewu dla: uczniów klas programowo najwyższych w szkole II stopnia, uczniów klasy I PSM I stopnia oraz uczniom, którzy wezmą udział w konkursach muzycznych, w tym roku szkolnym.

§ 3

Umożliwiam uczniom klasy perkusji na wszystkich poziomach korzystanie z Sali perkusyjnej w godz. 8.00-20.00

§4

Wszystkie zajęcia w szkole należy uzgodnić z Panią Kingą Szczepanik- Wicedyrektorem szkoły a w przypadku Filii z Panem Maciejem Matczakiem Kierownikiem Filii.

§ 5

Od dnia 13 kwietnia Szkoła czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, a sekretariat szkoły w godz. 8-16.

§ 6

Proszę Rodziców o monitorowanie na bieżąco informacji na stronie internetowej szkoły.

§ 7

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Musiałowska

Dyrektor Szkoły

 

Realizacja Mateusz Piechnat