Komunikat w sprawie pracy szkoły od dnia 19 kwietnia 2021 r. oraz w sprawie dnia wolnego 4 maja 2021 r.

Zarządzenie Nr 25/2020/2021

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie

z dnia 19 kwietnia 2021 r.

w sprawie form i zasad prowadzenia zajęć w trybie zdalnym

Na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 15 kwietnia  2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( skierowane do publikacji w Dz.U nr 651)  zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłużam naukę zdalną dla uczniów wszystkich klas i przedmiotów na okres od 19 kwietnia  2021 r.  do 25 kwietnia 2021 r., za wyjątkiem uczniów wymienionych w §2. 

 § 2

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

§ 3

Proszę Rodziców o monitorowanie na bieżąco informacji na stronie internetowej szkoły.

§ 4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

————————————————————————————

Zarządzenie Nr 26/2020/2021

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie

z dnia20 kwietnia 2021 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego

Na podstawie § 7 obowiązującego Statutu Szkoły , zarządzam co następuje:

§ 1.

Ogłaszam dzień 4 maja 2021 roku dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 § 2

Dla pracowników niepedagogicznych ustalam za dzień 1 maja 2021 roku, przypadający w sobotę dodatkowy dzień wolny od pracy, tj. 4 maja 2021  r.

§ 3

W dniu 4 maja 2021 roku szkoła będzie zamknięta.

§ 4

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Małgorzata Musiałowska

                                                                                                                      Dyrektor Szkoły

 

Realizacja Mateusz Piechnat