Zarządzenie Nr 29/2020/2021 Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie

z dnia 4 maja2021 r.

w sprawie funkcjonowania szkoły od dnia 4 maja 2021 r.

Na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U nr 824) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłużam naukę zdalną dla uczniów wszystkich klas i przedmiotów na okres od 4 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r..

 § 2

Ustalenia dotyczące możliwości prowadzenia konsultacji pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Musiałowska

Dyrektor Szkoły

 

Realizacja Mateusz Piechnat