R e k r u t a c j a

SZANOWNI RODZICE, DROGA MŁODZIEŻY,

Uprzejmie informujemy, że Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie rozpoczęła zapisy na rok szkolny 2021/2022.

Zaproszenie do naszej szkoły kierujemy do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 23 lat.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz ograniczenie funkcjonowania szkół obowiązuje uproszczony sposób rekrutacji. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego w terminie do 21 maja 2021 roku:

O złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do nauki w szkole oraz innych dokumentów wynikających z regulaminu rekrutacji poprosimy Państwa w późniejszym terminie.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poradnika dla rodziców, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole muzycznej.

Wszelkie pytania związane z rekrutacją prosimy kierować na adres:


EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM I STOPNIA

Szkoła muzyczna I stopnia kształci w specjalnościach: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, puzon, saksofon, trąbka i perkusja.

Do szkoły są przyjmowani kandydaci na sześcioletni i czteroletni cykl nauczania.

Warunkiem ubiegania się kandydatów do klasy pierwszej:

 1. cyklu sześcioletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 6 lat i nieprzekroczenie 10. roku życia,
 2. cyklu czteroletniego jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat i nieprzekroczenie 16. roku życia.

UWAGA! W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

Kwalifikacje kandydatów do szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności, które polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych: poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie.

EGZAMINY WSTĘPNE DO PSM II STOPNIA

Do szkoły przyjmowani są kandydaci na:

 1. wydział instrumentalny – w specjalnościach:
  • instrumentalistyka o 6-letnim cyklu kształcenia
  • instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa o 4-letnim cyklu kształcenia
 2. wydział wokalny – w specjalnościach:
  • śpiew solowy o 4-letnim cyklu kształcenia
  • wokalistyka jazzowa o 4- lub 6-letnim cyklu kształcenia

Egzamin wstępny na wydział instrumentalny i wokalny obejmuje:

 • egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest:

 • zdanie egzaminu wstępnego
 • ukończenie 10. i nieprzekroczenie 23. roku życia

Realizacja Mateusz Piechnat