Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW
(PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

            Zgodnie z art- 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 1 19/1, z 4 maja 2016 r), zwanego dalej RODO, informujemy, izm

 1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola Kurpińskiego, z tymczasową siedzibą w Kutnie przy ul. Zamoyskiego (budynek Szkoły Podstawowej nr l)- adres e-mail
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Agnieszka Wójkowska-Pawlak
 3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. I lit..c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. w celu realizacji statutowych zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkole
 4. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 5. Wizerunek i dane osobowe uczniów i absolwentów mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.muzycznakwtno.pl i stronie szkoły na Facebooku. www.facebook.pl/ Państwowa Szkoła Muzyczna I i Il st. w Kutnie, w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane będą na stronie internetowej szkoły przez 20 lat, archiwizowane dożywotnio ze względu na historyczny charakter szkoły.
 6. Wizerunek i dane osobowe uczniów będą umieszczane także w gazetce szkolnej, na plakatach koncertowych, w pomieszczeniach szkolnych oraz kronice w formie papierowej.
 7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 5 i 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców(prawnych opiekunów) ucznia i pełnoletnich uczniów.
 8. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu
  1. zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;
  1. ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;
  1. wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,
  1. ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;
  1. zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;
  1. zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 9. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach
 10. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez 30 dni, a następnie automatycznie kasowane przez system.
 11. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione oraz osoby, których dane są monitorowane.
 12. Dane osobowe przechowywane będą przez okres ustawowy.
 13. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: MKiDzN, CEA, SIO PZU-osoby ubezpieczone, ZOZ w Kutnie.
 14. Uczniowie i jego Rodzicom (prawnym opiekunom), przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania) a po ustaniu okresu ich przechowywania prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów,
 15. Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
 16. Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
 17. Rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki

Realizacja Mateusz Piechnat